Đại Tạng Kinh PDF Print E-mail
Written by Bảo Quang   
Thursday, 20 January 2011 11:50

Chùa Bảo Quang có lưu trữ đầy đủ một Bộ Đại Tạng Kinh - Hán Tạng.

"... Đại Tạng Kinh hay Tam Tạng Kinh Điển hay Tam Tạng Thánh Giáo là tên gọi chỉ cho toàn bộ kinh điển Phật giáo đã được hệ thống hóa trong cùng một ngôn ngữ, bao gồm 3 tạng: Kinh, Luật , Luận. Từ hai ngôn ngữ gốc được dùng để ghi chép kinh điển là Sanskrit và Pali, kinh điển Phật giáo hiện nay đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới nên cũng đã có nhiều Đại Tạng Kinh với ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, do các yếu tố hoàn chỉnh, hệ thống và ảnh hưởng lịch sử mà các Đại Tạng Kinh Pali, Trung Hoa và Tây Tạng có giá trị vượt trội hơn... (Theo Quảng Thành, Tổng Quát Về Đại Tạng Kinh, Trang Nhà Quảng Đức)

Hòa Thượng Thích Thiện Siêu trong một bài viết nhan đề "Quá Trình Hình Thành Đại Tạng Kinh Hán Văn" có nói rõ: "Ðại Tạng kinh Hán văn là một bảo vật vô giá của Phật giáo và chung cho cả nền văn hóa thế giới. Chính từ Ðại Tạng kinh Hán văn mới có Ðại Tạng kinh Nhật văn, Triều Tiên văn. Văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng khắp vùng Ðông Á và thế giới. Ðại Tạng kinh Hán văn cũng ảnh hưởng khắp vùng Ðông Á và thế giới. Nếu không nhờ các vị cao tăng, cư sĩ phát đại nguyện đại hạnh và chí nguyện truyền bá Chánh pháp, vượt bỏ gian nan, một mình một bóng mòn gót trên bước đường hiểm trở lần tới Trung Hoa kiên trì dịch thuật lâu dài, thì đã không thể có được một kho tàng kinh điển Hán tự đồ sộ như ngày nay cho chúng ta học đạo và nghiên cứu!"

Bộ Đại Tạng Kinh Hán Văn này do PHẬT GIÁO GIÁO DỤC CƠ KIM HỘI 佛教教育基金會 tại Đài Bắc - Đài Loan tặng Chùa Bảo Quang vào năm 1998. Hiện nay có rất nhiều công trình trong và ngoài nước phiên dịch Đại Tạng Kinh sang Việt ngữ, thật quý hóa thay!

Hình 1: Ðại Tạng kinh Hán văn trên kệ sách

 

Hình 2: Ðại Tạng kinh Hán văn - chụp gần

 

Last Updated on Monday, 09 May 2011 15:11