Sư Bà và Ni Chúng
Written by Bảo Quang   

Đại Lễ Vesakh Quốc Tế tại Công Viên Trung Ương Thành Phố Hamburg

Hình 1: Sư Bà, Ni Sư Minh Hiếu,

Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm, Sư Cô Tuệ Đàm Giác

 

 

 

 

 

 


Hình 2: Chư Phật Tử sắp hàng chuẩn bị vào Lễ

Lễ đón Giao Thừa 2011 tại Chánh Điện Chùa Bảo Quang

Sư Bà, Ni Sư Diệu Nghi, Ni Sư Minh Hiếu, Sư Cô (SC) Tuệ Đàm Vân, SC Tuệ Đàm Châu, SC Tuệ Đàm Nghiêm, SC Tuệ Đàm Giác

Last Updated on Saturday, 14 January 2012 22:28