PhatThat2012

Khoá Huân Tu Phật Thất lần thứ tư tại Chùa Bảo Quang

Hướng dẫn khoá tu có 9 Tôn Đức Tăng Ni gồm:

Hai Tôn Đức Tăng: Đại Đức Thích Hạnh Định và Đại Đức Thích Hạnh Giới

Bảy Tôn Đức Ni:  Sư Bà Thích Nữ (TN) Diệu Tâm, Ni Sư TN Diệu Nghi, Ni Sư TN Minh Hiếu, Sư Cô TN Tuệ Đàm Châu, Sư Cô TN Tuệ Đàm Nghiêm, Sư Cô TN Tuệ Đàm Giác, Ni Cô TN Nhuận Thức.

Khoá sinh chính thức ghi danh tham dự Khoá tu là 99 vị (nếu kể luôn số ngoại khoá tham dự thì tổng cộng khoảng 150 vị).

Đạo Tràng Phật Thất rất thanh tịnh, đại chúng rất an lạc và vô cùng hoan hỹ.

 

Lưu ý: cần có Flash Player để xem những hình ảnh này