Lễ Truy Niệm Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Minh Châu

Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ tồn tại lâu dài

(Yo sàro so thassati)

Trích "Đại kinh Thí dụ lõi cây" trong Trung Bộ Kinh do HT Minh Châu phiên dịch.

Nam mô tự Lâm Tế Chánh Tông, Tứ thập tam thế, Tường Vân Tổ đình Trú trì, Vạn Hạnh Thiền viện khai sơn,
Vạn Hạnh Đại Học Hiệu Trưởng, húy thượng Tâm hạ Trí, tự Minh Châu, hiệu Viên Dung, Trưởng Lão Hòa thượng
Ân Sư Giác linh thùy từ chứng giám.

 

Lưu ý: cần có Flash Player để xem những hình ảnh này