Lễ Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan Bạt Độ ngày 24, 25 và 26.08.2012


Chứng minh: Hoà Thượng Thích Tánh Thiệt

Chủ sám: Hoà Thượng Thích Tịnh Quang

Ban Kinh Sư: Thượng Tọạ (TT) Thiện Niệm, TT An Chí, TT Nguyên Lộc, Đại Đức (ĐĐ) Tâm Huy, ĐĐ Thiện Mỹ, ĐĐ Pháp Nhẫn.

 

Lưu ý: cần có Flash Player để xem những hình ảnh này