Lễ Vu Lan 2012

Đại Lễ Vu Lan PL.2556 tại Chùa Bảo Quang

Chư Tôn Đức Tăng Ni thấy trong hình là Chư Vị: Hoà Thượng Tánh Thiệt (Pháp), Hoà Thượng Như Điển và Chư Thượng Toạ Đại Đức Chùa Viên Giác, Hòa Thượng Tịnh Quang (Pháp), Thượng Toạ An Chí (Na Uy), Sư Bà Diệu Tâm, Sư Bà Diệu Chỉ, và Chư Ni Sư và Sư Cô Chùa Bảo Quang Hamburg; Ni Sư Diệu Phước và Chư Sư Cô Chùa Linh Thứu Berlin cùng các Tôn đức khác ở Âu châu.

 

Lưu ý: cần có Flash Player để xem những hình ảnh này